โอนงบและแก้ไขคำชี้แจง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม