รายงานประชุมสภา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม ประจำปี 2566

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566 (ปรับปรุงแผนฯ)

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  1 มิถุนายน 2566 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  3 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่  3 สิงหาคม 2566  (วาระที่ 1)

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่  15 สิงหาคม 2566  (วาระที่ 2 และ  วาระที่ 3)

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  4 ธันวาคม 2566 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่  12 ธันวาคม 2566 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  3 วันที่  15 ธันวาคม 2566 

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม ประจำปี 2565

สมัยแรก  วันที่ 10 มกราคม 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1   วันที่ 6  มิถุนายน 2565

สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1   วันที่ 1  สิงหาคม 2565 (วาระที่1)

คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2   วันที่ 15  สิงหาคม 2565 (วาระที่ 2,3)

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม   ประจำปี 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2564

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2564

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29  มิถุนายน 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 (วาระ1)

คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2564(วาระ2)

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564(วาระ3)

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่  15 กันยายน 2564

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม ประจำปี 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 วันที่ 17 เมษายน 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  13 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 1  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 2  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม   ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 1  วันที่ 6 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562