โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยนายเดชา ถ้ำหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม และทีมสำรวจข้อมูลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 18 ราย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น