ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563- สิงหาคม 2564) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563- สิงหาคม 2564)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงาน ลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้รายงานผลการใช้พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 32

 จึงขอประกาศผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564) ให้ทราบโดยทั่วกัน