ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู ศพด. | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู ศพด.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.นาห่อม เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ อาทิเช่น

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งนายก อบต.นาห่อมได้ประกาศไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ 

3.แนวทางการปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ซึ่งคณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม