โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปี 2567 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายบิน อุตสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอทุ่งศรีอุดมพร้อมทั้งทีมงาน และนางสาวณัฏฐณิชา พันคำภา พยาบาลวิชาชีพ รพสต.หนองบัวอารี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ส.อบต.อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณใหญ่บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดโครงการ