โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเคลื่อนที่ร่วมพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเคลื่อนที่ร่วมพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเคลื่อนที่ร่วมพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดทำเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2567  ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 11 หมู่บ้าน