ประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จัดประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเดชา ถ้ำหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม , นางวราพร พะสียา หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้นำหมู่บ้าน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม, นักพัฒนาชุมชน , และผู้ได้รับความช่วยเหลือ 7 ราย
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น