ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ใหมีคณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอแบบฟอร์มการยื่นคำขอได้ที่ สำนักปลัด อบต.นาห่อม โทรฯ 045-959-663 กด 1 , 045-959-730 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ