การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม