วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ชาวตำบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2562” 

พันธกิจ ( MISSION )

1. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น และ พัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบล

2. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ สืบไป

3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

5. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ