โครงสร้างองค์กร | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นงานและในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้นและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ต่อไปโดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

 

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการ

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งแต่งตังผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม