โครงสร้างองค์กร | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ต่อไป โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.นาห่อม