อำนาจหน้าที่ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

อำนาจหน้าที่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
1.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 11 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จำนวน 1 คน และรองประธานสภา จำนวน 1 คน ซึ่งนายอำเภอทุ่งศรีอุดม แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
                                 7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล
                      2.3) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จำนวน 2 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย
                      2.4) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมมอบหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542