หัวหน้าส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายเดชา  ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 098-101-3011

 

นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

090-602-1923

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-845-1623

นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

094-292-2231