หัวหน้าส่วนราชการ

นายเดชา  ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามใสย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม