หัวหน้าส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเดชา  ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม