สำนักปลัด | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

สำนักปลัด


นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขโทรศัพท์ 090-602-1923

นางสนิท สายบัว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าสิบเอกสำราญ นางาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

นายประทีป ศรีโกศล

พนักงานขับรถยนต์


นายเฉลิม วงศ์ษา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวธัญญา เครือบุตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุญล้อม ปิ่นธุพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายคมสัน สุวรรณคติภารโรง