สำนักปลัด | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

สำนักปลัด

 


นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขโทรศัพท์ 090-602-1923

นางสนิท สายบัว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 

จ่าสิบเอกสำราญ นางาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 

จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายประทีป ศรีโกศล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขโทรศัพท์ 


นายเฉลิม วงศ์ษา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

หมายเลขโทรศัพท์ 

นางสาวธัญญา เครือบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

นางสาวบุญล้อม ปิ่นธุพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์ 


นายคมสัน สุวรรณคติ
นักการภารโรง

หมายเลขโทรศัพท์