สภาองค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญเลิง ลาธุลี

ประธานสภา

นายสุพรรณ สองเมือง

รองประธานสภา

นายเดชา ถ้ำหิน

เลขานุการสภา

นายเศียร กิ่งวงศ์ษา

ส.อบต. ม. 1

นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ

ส.อบต. ม. 2

นางปติญญา สืบหล้า

ส.อบต. ม. 3

นางสาวนัฐธิชา วงศ์ใส

ส.อบต. ม. 4

นางถาวร บุญเชิญ

ส.อบต. ม. 5

นายสุพรรณ สองเมือง

ส.อบต. ม. 6

นางสาวพยอม อิ้มรักษา

ส.อบต. ม. 7

นายวิเชียร คำภาทู

ส.อบต. ม. 8

นายสิน ยังใจ

ส.อบต. ม. 9

นายบุญเลิง ลาธุลี

ส.อบต. ม. 10

นายจำนงค์ บุญพงค์

ส.อบต. ม. 11