สภาองค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสิน ยังใจ

ประธาน สภา อบต.นาห่อม

เบอร์โทร 08-0151-6679

นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ

รองประธานสภา

เบอร์โทร 09-2326-8975

นายเดชา ถ้ำหิน

เลขานุการสภา

เบอร์โทร 09-8101-3011

นายเศียร กิ่งวงศ์ษา

ส.อบต. ม. 1

เบอร์โทร 09-8604-8372

นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ

ส.อบต. ม. 2

เบอร์โทร 06-5020-6867

นางปติญญา สืบหล้า

ส.อบต. ม. 3

เบอร์โทร 08-4906-1211

นางสาวนัฐธิชา วงศ์ใส

ส.อบต. ม. 4

เบอร์โทร 08-2434-2874

นางถาวร บุญเชิญ

ส.อบต. ม. 5

เบอร์โทร 06-3238-1514

นายสุพรรณ สองเมือง

ส.อบต. ม. 6

เบอร์โทร 09-2326-8975

นางสาวพยอม อิ้มรักษา

ส.อบต. ม. 7

เบอร์โทร 08-0638-6101

นายวิเชียร คำภาทู

ส.อบต. ม. 8

เบอร์โทร 08-0638-6101

นายสิน ยังใจ

ส.อบต. ม. 9

เบอร์โทร 08-0151-6679

นายบุญเลิง ลาธุลี

ส.อบต. ม. 10

เบอร์โทร 08-8469-8771

นายจำนงค์ บุญพงค์

ส.อบต. ม. 11

เบอร์โทร 08-7653-3180