สภาองค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสมหวัง ชารี

ประธานสภา

นางสาวสมพร ยังใจ

รองประธานสภา

นายเดชา ถ้ำหิน

เลขานุการสภา

นายวิชิตย์ นูรักษา
ส.อบต. ม. 1

นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ
ส.อบต. ม. 2

นายพิมล โรจจรุง
ส.อบต. ม. 2

นายทองใบ ไกรสีทุม
ส.อบต. ม. 3

นายทองคำ สุขส่ง
ส.อบต. ม. 3

นายประเสริฐ อุทวรรณ
ส.อบต. ม. 4

ว่าง

นายจำรัส ตุ้มทอง
ส.อบต. ม. 5

นายสมควร ศิลาหล่อม
ส.อบต. ม. 5

นายอุทัย เกาะแก้ว
ส.อบต. ม. 6

นายสุนทร ประจิตร
ส.อบต. ม. 7

นายณรงค์ พิลารัตน์
ส.อบต. ม. 7

ว่าง
ส.อบต. ม. 8

-ว่าง-
ส.อบต. ม. 8

นายสุนทร เรืองผาง
ส.อบต. ม. 9

นายบุญหลาย สำราญ
ส.อบต. ม. 10

นายบุญเลิง ลาธุลี
ส.อบต. ม. 10

นายยุทธนา เสาแก้ว
ส.อบต. ม. 11

นายบรรลุ สารราษฎร์
ส.อบต. ม. 11