สภาพทั่วไป | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลนาห่อม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ และกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2535 (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 155 หน้า 108 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535) โดยแบ่งเขตการปกครองและโอนหมู่บ้านมาจากตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จำนวน 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งศรีอุดมไปเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดอาณาเขตการปกครองติดกับแนวเขตตำบล อำเภอใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับแนวเขตตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวลำห้วยอารีย์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลกุดเสลา  อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับแนวเขตตำบลหนองอ้ม และแนวเขตตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวลำห้วยอารีย์ ผ่านลำห้วยเตาะเบาะ ผ่านลำห้วยชำแระ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับแนวเขตตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากและบางครั้งจะเกิดน้ำท่วมในบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนหิน พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและทำสวน พื้นที่เนินเหมาะแก่การทำไร่ปลูกมันสำประหลังและปลูกยางพารา

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

พื้นที่ตำบลนาห่อมมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง  ที่สำคัญได้แก่ ห้วยขี้หนูห้วยอารีย์  ลำห้วยร่องหิน  ห้วยเต๊าะเบ๊าะ ฯลฯ

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ต้นกระยางนาเลย ตะแบง ประดู่ และมีลักษณะเสื่อมโทรมบางส่วน

2ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลนาห่อมประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน (ข้อมูล    เดือน กันยายน 2566)

หมู่ที่  1  บ้านนาห่อม      ผู้ปกครอง   นายบุญส่ง  อ่อนโสภา  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านโนนจาน     ผู้ปกครอง   นายสุขเจริญ  นิยมวงค์      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านหนองน้ำขุ่น  ผู้ปกครอง   นายสุวิทย์  แก้วสีเคน   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านวังม่วง     ผู้ปกครอง   นายชัยยนต์  ศิรินัย     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านคำนกเปล้า   ผู้ปกครอง   นายประหยัด ฝาดี      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6  บ้านหนองบัวอารีย์ ผู้ปกครอง นายวิทยา ปัสสาสิงห์ กำนัน ต.นาห่อม

หมู่ที่  7  บ้านตาโท    ผู้ปกครอง   นายสุนทร  ประจิตร    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านหนองจิก   ผู้ปกครอง   นายจำเริญ  วาจาดี     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านหนองหิน   ผู้ปกครอง   นางสาวรุ่งตะวัน ชาภักดี     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10 บ้านนาห่อม   ผู้ปกครอง   นายวิชัย  พันคำภา    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  11 บ้านนาห่อม   ผู้ปกครอง   นายทรงฤทธิ์  พลถาวร  ผู้ใหญ่บ้าน