วิสัยทัศน์-พันธกิจ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น

ชาวตำบลนาห่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2570” 

 

พันธกิจ ( MISSION )

  1. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น และ พัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบล
  2. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ สืบไป
  3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
  5. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน