ประวัติความเป็นมา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประวัติความเป็นมา

 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2540 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2540 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 5 ไร่  ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 1 หลัง  โรงจอดรถ  จำนวน 1 หลัง  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 หลัง ศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125  ไร่ 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายเสริม กาเมือง

ก.พ.2541-มี.ค.2541

โดยตำแหน่ง

2

นางดวงจันทร์ บุญหล่อ

มี.ค.2541–พ.ย.2541

สภาเลือกตั้ง

3

นายสิงไค พิลารัตน์

พ.ย.2541–มี.ค.2542

สภาเลือกตั้ง

4

นายถนอม แก้วพระปราบ

มี.ค.2542–ก.พ.2542

สภาเลือกตั้ง

5

นายเฉลิม ศิรินัย

ก.พ.2542–มิ.ย.2544

สภาเลือกตั้ง

6

นายถนอม วอทอง

มิ.ย.2544–มิ.ย.2548

สภาเลือกตั้ง

7

นายสุธี กรุณา

ก.ค.2548–ก.ค.2552

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

8

นายนพลักษณ์ ศุภลักษณ์

ก.ย.2552-ปัจจุบัน

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

9

นายนรินทร์ บุญขจร

ต.ค.2556-ปัจจุบัน

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน