ประกาศประชุมสภา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศประชุมสภา

ปี 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563