คณะผู้บริหาร | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

คณะผู้บริหารนายนรินทร์ บุญขจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบิน อุตสังข์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศรี บุญมานัด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมคิด พลถาวร

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล