คณะผู้บริหาร | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

 

คณะผู้บริหารนายนรินทร์ บุญขจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 094-335-6323

 

นายบิน อุตสังข์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 089-624-9392

นายสมศรี บุญมานัด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 089-864-3510

นายสมคิด พลถาวร

เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 081-019-7218