กองช่าง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองช่าง


นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปุญญพัฒน์ กาเมือง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสุเทพ สร้อยสระ

ผู้ช่วยช่างโยธา