กองช่าง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองช่าง


นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์ 089-845-1623

นายปุญญพัฒน์ กาเมือง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 098-204-7981

นายสุเทพ สร้อยสระ

ผู้ช่วยช่างโยธา

หมายเลขโทรศัพท์ 086-873-1740