กองช่าง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองช่าง

 


นายชัชวาล กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์ 089-845-1623

นายปุญญพัฒน์ กาเมือง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายณัฐวุฒิ บุญพอ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเลขโทรศัพท์

นายสุเทพ สร้อยสระ

ผู้ช่วยช่างโยธา

หมายเลขโทรศัพท์