กองคลัง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองคลัง

 


-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายคาวิน แก้วสาลี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนานันท์ นาวิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวไพลิน ปริโยทัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยษิตา บุญล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 

นางสาวประถัสสร กองแก้ว

คนงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์