กองคลัง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองคลัง


-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายคาวิน แก้วสาลี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 087-245-9142 

นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 084-829-3062

นางสาวไพลิน ปริโยทัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ 099-327-1569

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยษิตา บุญล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 084-660-2651