กองคลัง | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองคลัง


-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายคาวิน แก้วสาลี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวไพลิน ปริโยทัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยษิตา บุญล้อม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี