กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสุพัตรา ศุภลักษณ์
ครู (คศ.1)นางนวนละออง นูรักษา
ครู (คศ.1)นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร
ครู (คศ.2)นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี
ครู (คศ.1)

 นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางชาลิสา บุญมานัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางพรพิมล บานฤทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวกุลธิดา ลาธุลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวเพชรไพลิน จิมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ