กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ 089-423-3490

 นางสุพัตรา ศุภลักษณ์
ครู (คศ.1)

หมายเลขโทรศัพท์นางนวนละออง นูรักษา
ครู (คศ.1) 

หมายเลขโทรศัพท์  นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร
ครู (คศ.2) 

หมายเลขโทรศัพท์นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี
ครู (คศ.1)

หมายเลขโทรศัพท์

 นายคารมย์ สาธุจรัญ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

 นางชาลิสา บุญมานัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ นางพรพิมล บานฤทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์นางสาวกุลธิดา ลาธุลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ นางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์นางสาวเพชรไพลิน จิมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์