กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ 089-423-3490

   นางสุพัตรา ศุภลักษณ์
ครู (คศ.1)

หมายเลขโทรศัพท์ 092-669-6215 นางนวนละออง นูรักษา
ครู (คศ.1) 

หมายเลขโทรศัพท์  นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร
ครู (คศ.2) 

หมายเลขโทรศัพท์ 093-004-9931 นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี
ครู (คศ.1)

หมายเลขโทรศัพท์ 098-114-9877 

 นางสาวพิมพ์ฤทัย สารินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 

 นางชาลิสา บุญมานัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ นางพรพิมล บานฤทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ 081-265-3653 นางสาวกุลธิดา ลาธุลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ นางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเลขโทรศัพท์ 062-914-8937 นางสาวเพชรไพลิน จิมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ 082-919-8453