กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   นางสุพัตรา ศุภลักษณ์
ครู (คศ.1)นางนวนละออง นูรักษา
ครู (คศ.1)นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร
ครู (คศ.2)นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี
ครู (คศ.1)

 -ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางชาลิสา บุญมานัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางพรพิมล บานฤทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวกุลธิดา ลาธุลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวเพชรไพลิน จิมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ