ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จำนวน ๓ คน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๒.๒ สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ๔. การยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ใบสมัคร

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดมหรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม

(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี (๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   ๒๗   เดือน   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ