โครงการอบรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ท่านนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความตระหนักในความจำเป็นและเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเพื่อเป็นการขยายผลในการดำเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป ขอบคุณวิทยากร คุณพรอำภา สุรภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี