โครงการลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จัดโครงการลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาห่อม ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา