โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก ม.8 (ถนนรอบหมู่บ้าน) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก ม.8 (ถนนรอบหมู่บ้าน)

คณะกรรมการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก ม.8 (ถนนรอบหมู่บ้าน)