โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 10 (ถนนซอยภายในหมูบ้าน) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 10 (ถนนซอยภายในหมูบ้าน)

คณะกรรมการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 10 (ถนนซอยภายในหมูบ้าน)