โครงการก่อสร้างคลอระบายน้ำสู่ใต้ดินระบบปิด (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองบัวอารีย์ ม.6 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการก่อสร้างคลอระบายน้ำสู่ใต้ดินระบบปิด (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองบัวอารีย์ ม.6

คณะกรรมการตรวจงานโครงการก่อสร้างคลอระบายน้ำสู่ใต้ดินระบบปิด (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองบัวอารีย์ ม.6