ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

7 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ท่านอนิรุทธิ์ด่านศิริวาณิชย์ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคและให้กำลังกับผู้ปฏบัติงาน การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย