โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อบต.นาห่อม ออกพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ทาง อบต.นาห่อม ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ เอกสารที่ต้องนำมาพร้อมการสมัครประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน 1แผ่น 2.สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกในครัวเรือนทุกคน หากมีข้อสงสัย สามาถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-959730