รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อบต.นาห่อม ออกพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ทาง อบต.นาห่อม ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ เอกสารที่ต้องนำมาพร้อมการสมัครประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน 1แผ่น 2.สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกในครัวเรือนทุกคน หากมีข้อสงสัย สามาถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-959730