ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู ศพด. | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครู ศพด.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.นาห่อม เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงประกาศไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งคณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจรยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่