ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท หมู่ที่ 7 (บ้านตาโท หมู่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ 9)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท หมู่ที่ 7 (บ้านตาโท หมู่ 7 - บ้านหนองหิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 190,000 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ่นส่วนกำจัด ศรีสมหวังก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 187,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร