ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม