ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย ส.อบจ.และนายก อบจ.อุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย ส.อบจ.และนายก อบจ.อุบลราชธานี