กิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลนาห่อมทั้ง 3 ศูนย์ นำโดยนายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต. ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม