ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาห่อม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาห่อม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาห่อม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ