สำนักงานปลัด | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

สำนักงานปลัด


นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสนิท สายบัว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

จ่าสิบเอกสำราญ นางาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประทีป ศรีโกศล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายเฉลิม วงศ์ษา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นางสาวธัญญา สายโน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุญล้อม ปิ่นธุพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายคมสัน สุวรรณคติ
นักการภารโรง