สำนักงานปลัด


นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสนิท สายบัว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

จ่าสิบเอกสำราญ นางาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประทีป ศรีโกศล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายเฉลิม วงศ์ษา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นางสาวธัญญา สายโน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุญล้อม ปิ่นธุพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายคมสัน สุวรรณคติ
นักการภารโรง