รายงานประชุมสภา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

รายงานประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม   ประจำปี 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม   ประจำปี 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 วันที่ 17 เมษายน 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  13 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 1  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 2  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

รายงานการประชุมสภา อบต.นาห่อม   ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 1  วันที่ 6 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562