ประวัติหมู่บ้าน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาห่อม หมู่ที่ I
มูลเหตุของการตั้งชื่อหมู่บ้าน
สหตุที่ตั้งชื่อหมู่บนว่ บ้นนาห่อม สันนิษฐานได้ว่า ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่เพราะ
ว่ บริวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ดอนขนาดใหญ่อยู่ห่มกลางทุ่งนา ซึ่งเป็นที่ลุ่มมีความอุดม
สมบูรณ์ และพื้นที่มีความลาดเอียงมาก(ภาษาอีสานเรียกว่า "ห่อม")
ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา)
ได้มีชาวบนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้นตำ ตำบลสำโรง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี (ป้จจุบันบนผำ อยู่ในเขตอำเภอสำโรง) มาอาศัยอยู่ที่บ้นหนองบัวอารีย
ตำบลแก้ง อำเภอดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และได้จับจองที่ดินบริเวณป้าดอนหลง อยู่
ห่งจกหบนมาทางทิศได้ เพื่อทำไร่ ทำน หลังจกนั้นจึงได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่
ตามที่ไร่และที่นของตนเอง จำนวน 6 ครอบครัว ประกอบด้วย นายสอน ทาดำห่อ, นาย
กลม โลมะบัญ, นายฮก จันทะมุด, นายคำมั้วน ทองอนันต์ นายลุน ดอกไม้, นางผาย ปราบ
จันดี และนายสด วงศ์ยาบุตร
เมื่อ พ.ศ. 2504 มีชาวบนจากหมู่บ้นต่างๆ อพยพครัวเรือนมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
จึงได้ร่วมกันก่อตั้งป็นหมู่บน ชืบ้นนาห่อม หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม โดยมี
นาย พันธ์เพ็ง เป็นผู้ใหญ่บนคนแรก หลังจกนั้นก็มีชาวบ้นจากหมู่บ้านใกล้เคียงและ
จากอำเภอยโสธร อพยพมาอย่อศัยพิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บนขนาดใหญ่ เมื่อ พ.ศ.
2529 ได้รัการยกฐานะจากหมู่บนทั่วไปเป็นหมู่บ้นที่ตั้งตำบล โดยมีนายเสริม กาเมือง
เป็นกำนันคนแรก และมีผู้นำชุมชนในห้วงระยะเวลต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้
1. นายสอน ทาดำห่อ ผู้นำตามธรรมชาติ พ.ศ.2488-2498
2. นายลุน ดอกไม้ ผู้นำตามธรรมชาติ พ.ศ.2498-2506
3. นายบู๊ พันธ์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2506 - 2512 (ลาออก)
4, นายคำแดง วอทอง ผู้ใหญ่บน 15 มี.ค 12- 30 ก.ย 26 (เกษียณ)
5. นายรำลึก ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 5.ค 26 - 17 ก.ค 29 (ลาออก)
6. นายเสริม กาเมือง กำนัน 18 ก.ค 29 - 31 ก.พ 41 (เกยียณ)
7. นายประยุทธ วอทอง กำนัน 23 มีนาคม 41 - ปัจจุบัน

บ้านนาห่อม หมู่ 1

บ้านโนนจาน หมู่ 2

Lorem ipsum dolores

Lorem ipsum dolores